Aktualności

8.12.2019

Ukazał się 20. numer czasopisma Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych „Flash Info”.

Życzymy ciekawej lektury!

10.11.2019

Mamy przyjemność poinformować oraz zaszczyt zaprosić Szanownych Państwa do uczestnictwa w VII Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. Wojna polsko-bolszewicka i jej implikacje dla Europy (aspekty historyczne, geopolityczne, ekonomiczne i kulturowe), która odbędzie się w dn. 7-9 maja 2020 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76, Wilno LT-03202, Litwa).

Zaproszenie (po polsku)

Kvietimas (po litewsku)

 

19.09.2019

Ukazał się 19. numer czasopisma Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych „Flash Info”.

Życzymy ciekawej lektury!

9.9.2018

W dn. 11 października 2019 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76) odbędzie się walne zebranie Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (EFPSNT), której w roku bieżącym przewodniczy Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (SNPL). W obradach walnego zebrania EFPSNT uczestniczą osoby funkcyjne Federacji, prezesi i delegaci stowarzyszeń narodowych oraz czlonkowie honorowi.  W tym samym dniu, po południu, odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Rola nauki i techniki w szybko zmieniającej się rzeczywistości” (udział w konferencji tylko po uprzedniej rejestracji).

Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (EFPSNT) – federacja polonijnych stowarzyszeń zajmujących się kwestiami nauki i techniki, prowadzących działalność w państwach europejskich. Federacja została założona w 2004 roku z siedzibą we Wiedniu. Do zasadniczych zadań Federacji należy stymulowanie współpracy między polonijnymi środowiskami naukowo-technicznymi, wspieranie integracji tych środowisk w Europie, reprezentowanie ich wspólnych interesów, popieranie współpracy polonijnych środowisk z analogicznymi środowiskami w Europie oraz propagowanie osiągnięć polskiej i polonijnej myśli naukowej, technicznej i gospodarczej. EFPSNT działa poprzez doroczne Walne Zebrania, organizację konferencji tematycznych oraz udział w konferencjach organizowanych przez inne organizacje polskie i polonijne. Lista stowarzyszeń członkowskich EFPSNT:

Informacja Zarządu SNPL

2.07.2019

Wspólnota Polska  organizuje

II Światowe Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju,

które odbędzie się w Pułtusku w dniach 11-14 września 2019

pt. Nauka, innowacyjność, konkurencyjność, czyli jak być naukowcem na obczyźnie?

Więcej informacji na stronie Wspólnoty Polskiej 

http://wspolnotapolska.org.pl/forumnauki/

26.05.2019

W imieniu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie mamy przyjemność poinformować Państwa o prowadzonym naborze w ramach programu STER realizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, do nowo tworzonej Szkoły Doktorskiej, która rozpocznie swoją działalność 1 października 2019 roku.

Swoją ofertę kierujemy do wszystkich osób bez polskiego obywatelstwa zainteresowanych podjęciem kształcenia w dyscyplinie literaturoznawstwo lub językoznawstwo na stacjonarnych, nieodpłatnych studiach w Częstochowie, z comiesięczną gwarancją wypłaty stypendium doktorskiego oraz możliwością zdobycia stopnia naukowego doktora.

Spotkanie informacyjne odbędzie się:
28 maja 2019 r. w godz. 18.00-20.00.
Dom Kultury Polskiej w Wilnie ul. Naugarduko 76, sala 305
LT-03202 Vilnius, Lietuva
tel.: +370 5 233 3663  

Więcej informacji na stronie oraz w ulotkach: pierwsza, druga, trzecia

Zarząd Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy

07.05.2019

Szanowni członkowie Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy

15 maja 2019 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (Sala 302) o godz. 18.30 odbędzie się walne sprawozdawcze zebranie Stowarzyszenia (drugie) oraz kolejne zebranie zarządu.

Porządek dzienny zebrania walnego:

 1. Sprawozdanie Zarządu SNPL z działalności za ubiegły rok
  (prof. dr Henryk Malewski);
 2. Sprawozdanie skarbnika SNPL doc. dr Katarzyny Mikszy;
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SNPL;
 4. Dyskusja;
 5. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu SNPL, skarbnika SNPL oraz Komisji Rewizyjnej;
 6. Informacje oraz sprawy wniesione.
   

Zarząd Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy

30.04.2019

Konkurs 2019

Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy ogłasza konkurs na najlepszą pracę naukową, projektową lub popularyzatorską dotyczącą Wileńszczyzny (dla młodego adepta nauki)

26.04.2019

Szanowni członkowie Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy

26 kwietnia 2019 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (Sala Koncertowa) o godz. 18.10 odbędzie się sprawozdawcze zebranie Stowarzyszenia.

Porządek dzienny:

 1. Sprawozdanie Zarządu SNPL z działalności za ubiegły rok
  (prof. dr Henryk Malewski);
 2. Sprawozdanie skarbnika SNPL doc. dr Katarzyny Mikszy;
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SNPL;
 4. Dyskusja;
 5. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu SNPL, skarbnika SNPL oraz Komisji Rewizyjnej;
 6. Informacje oraz sprawy wniesione.

   

Zarząd Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy

20.04.2019

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że trwa nabór wniosków na stypendia edukacyjne Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Dofinasowanie mogą otrzymać osoby studiujące w Polsce, ale też w krajach swojego zamieszkania.

Więcej informacji na stronie www.wspolnotapolska.org.pl , pytania proszę kierować na adres e-mail:stypendia@wspolnotapolska.org.pl.

ogloszenie_o_konku

9.04.2019

Mamy przyjemność i zaszczyt zaprosić Szanownych Państwa do uczestnictwa w konferencji

Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej i ...
(aspekty historyczne, społeczno-polityczne, prawne i kulturowe)

która odbędzie się 25–27 kwietnia 2019 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76, Wilno LT-03202, Litwa).

Zarząd SNPL

4.04.2019

Apel
Koleżanki i Koledzy!
Drodzy członkowie i sympatycy
Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy!

Zarząd SNPL zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie Stowarzyszenia poprzez przekazanie 2% podatku za rok 2018, które można przeznaczyć na cele społeczne.

Nasze rekwizyty:

Lietuvos lenkų mokslininkų draugija
Įmonės kodas: 191424611
Adres: Vilnius, Naugarduko g. 76
Bankas - SWEDBANK
Banko kodas – 73000
Atsiskaitomoji sąskaita: LT687300010002449828

3.04.2019

Konkurs 2019

Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy ogłasza konkurs na najlepszą pracę naukową, projektową lub popularyzatorską dotyczącą Wileńszczyzny (dla młodego adepta nauki)

Informacja

o zmianie w Regulaminie Konkursu na najlepszą pracę naukową, projektową lub popularyzatorską dotyczącą Wileńszczyzny (dla młodego naukowca)

     Zarząd Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy na  posiedzeniu w dn. 20 lutego 2019 r., zgodnie z punktem 6.2. Regulaminu Konkursu na najlepszą pracę naukową, projektową lub popularyzatorską dotyczącą Wileńszczyzny (dla młodego naukowca), zmienił zapis dotyczący wieku uczestników Konkursu (punkt 2.1). Obecnie ten punkt brzmi następująco: „w Konkursie mogą uczestniczyć naukowcy i doktoranci (osoby posiadające co najmniej tytuł magistra i aktywnie zajmujące się nauką), których wiek nie przekroczył 40 lat”.

Protokół posiedzenia Zarządu SNPL nr 54 z dn. 20 lutego 2019 r., punkt 9.1.
Prezes SNPL

21.03.2019

Ukazał się 18. numer czasopisma Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych „Flash Info”.

Życzymy ciekawej lektury! Poprzednie numery są umieszczone w rubryce Współpraca/Informacje partnerów.

15.03.2019

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza na konferencję naukową pt.: Spojrzenie na relacje polsko-litewskie w XX wieku”.

Konferencja odbędzie się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie w dniach 19-21 marca 2019 r. Zapraszamy do udziału.

8.03.2019

Polish National Agency for Academic Exchange is pleased to announce its first programme for incoming researchers: The Ulam Programme.

The Programme will help foreign researchers to develop their career by intensifying international mobility as well as will allow them to establish scientific cooperation with excellent host institutions in Poland. It gives an opportunity to recognized and promising scientists with at least the doctoral degree, to visit Poland in order to participate in their scientific activities, primarily research projects and didactics.

19.02.2019

Mamy przyjemność i zaszczyt zaprosić Szanownych Państwa do uczestnictwa w konferencji

XXIII Międzynarodowa Konferencja „Nauka a jakość życia”
oraz
Sympozjum “Wileńszczyzna wczoraj, dziś, jutro”
27-30 czerwca 2019 roku, Wilno, Litwa

Konferencja wielodyscyplinarna jest powołana by łączyć świat humanistów ze światem matematyków, przyrodników i wynalazców, inaczej mówiąc, budzić synergię naukowców, pisarzy i artystów realizujących ogólne ideały humanizmu. Sympozjum zaś pochyla się nad realizacją tychże ideałów w wybranym szczególnym regionie.

Zarząd SNPL

21.02.2019

Instytut Filozofii Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie zaprasza do uczestnictwa w Międzynarodowej Konferencji „Folozofować po polsku. Źródłowość języka – uniwersalizm zagadnień”, która się odbędzie w dniach 6-7.V.2019 r. na Uniwersytecie im. Jana Długosza w Częstochowie.

Termin nadsyłania abstraktów: do końca lutego 2019.

Dalsze informacje w języku polskim i angielskim

31.01.2019

Polskie Szkoły Artystyczne (Cracow School of Art and Fashion Design) zapraszają młodych polskich artystów miszkających poza granicami kraju, którzy działają na polu mody, fotografii, projektowania wnętrz, choreografii oraz aktorstwa do uczestnictwa w konkursie POLISH TALENT SUPPORT.

Zgłoszenia są przyjmowane do 15 maja 2019 r.

31.01.2019

Wydział Stosunków Międzynarodowych Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. I. Franki zaprasza na konferencję „Ukraina w warunkach transformacji systemu bezpieczeństwa międzynarodowego", która odbędzie się we Lwowie  15-16 Maja 2019 roku.

Termin zgłoszeń: 20 kwietnia. Dalsze informacje w językach polskim i angielskim.

25.01.2019

Szanowni Państwo, 

Katedra Biografistyki Pedagogicznej Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Fundacja „Biografie Codzienności” zapraszają do udziału w VII Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej z serii Współczesne przestrzenie edukacyjne biografistyki na temat: Biografia pedagogiczna a jej zastosowanie w edukacji, która odbędzie się w Lublinie w dniach 11–12 kwietnia 2019 r.

Karta zgłoszeniowa

18.01.2019

Szanowni Państwo,

24 stycznia br. o godz. 18 w sali 305 DKP odbędzie się wykład dyrektora Instytutu Pracy i Badań Socjalnych prof. dr. Bogusława Grużewskiego pt. "Perspektywy gospodarcze i socjalne Litwy i Wileńszczyzny".

W czasie wykładu prelegent planuje poruszyć temat reformy emerytalnej na Litwie.

11.01.2019

              Świąteczne spotkanie członków i sympatyków SNPL

6 stycznia 2019 r. w Domu Kultury Polskiej odbyło się świąteczne spotkanie członków i sympatyków SNPL, ...

Fotorelacja ze świątecznego spotkania członków SNPL w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

10.01.2019

Podsumowano wyniki konkursu na najlepszą pracę kwalifikacyjną (licencjacką lub magisterską) w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny. Ustalono zwycięzcę Konkursu i postanowiono wyróżnić jeszcze dwie prace, autorzy których otrzymają nagrody rzeczowe. ...

5.01.2019

Prof. dr Henryk Malewski i prof. dr Wojciech Stankiewicz uczestniczyli w konferencji oraz XV walnego zebrania Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Tehnicznych 19-21 października 2018 r. w Heidelbergu. Sprawozdanie o konferencji zostało umieszczone również w Roczniku SNPL.

5.01.2019

Szanowni członkowie Stowarzyszenia Naukowców
Polaków Litwy!

Zapraszamy na tradycyjne świąteczne spotkanie (zebranie) członków i sympatyków SNPL, które odbędzie się 6 stycznia 2019 r. o godz. 17 w Domu Kultury Polskiej (sala 302).

Zarząd SNPL

Poprzednie wiadomości są umieszczane w tematycznych zakładkach.

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: