Archiwum > Byli członkowie SNPL >

EDWARD JUCHNIEWICZ

foto Prawnik, doktor nauk prawnych.

Urodził się 16 I 1977 r. w Solecznikach. W 1998 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego obronił pracę magisterską pt. „Procedura udzielania kredytu bankowego w świetle przepisów prawa polskiego i litewskiego” i uzyskał dyplom magistra prawa. W czasie studiów magisterskich odbył kilka praktyk w kancelariach adwokackich na Litwie. Po studiach pracował na stanowisku radcy prawnego oraz kierownika działu prawnego w wileńskiej spółce energetycznej (AB „Lietuvos energija” filialas VET). Jednocześnie w tym samym czasie rozpoczął studia doktoranckie na Uniwersytecie Gdańskim. W 2003 roku obronił pracę doktorską pt. „Konstrukcje prawne obligacji i bonów skarbowych jako formy pożyczek państwowych”. Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji w dniu 23 czerwca 2003 roku został nadany stopień naukowy doktora nauk prawnych. Po studiach doktoranckich także pomyślnie ukończył aplikację adwokacką oraz w 2005 roku został wpisany na listę praktykujących adwokatów Litwy. Od 2003 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Gdańskim. Jest członkiem Związku Prawników Polaków na Litwie. Znajomość języków obcych: rosyjski, angielski. Opublikowane artykuły naukowe oraz wygłoszone referaty na konferencjach krajowych i zagranicznych:

- Przeniesienie praw własności papierów wartościowych w zakresie prawa prywatnego międzynarodowego, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2002/12;
- Konstrukcje prawne obligacji i bonów skarbowych jako formy pożyczek państwowych, Praca doktorska, Gdańsk 2003;
- „Aspekty prawne liberalizacji i integracji rynków kapitałowych UE”,– Konferencja naukowa „Strategia Lizbońska a Zarządzanie Wartością (2 edycja) wrzesień 2005;
- „Aspekty prawne emisji skarbowych papierów wartościowych” w: Sanacja finansów publicznych w Polsce, Szczecin 2005, ISDN 83-60140-05-7;
- „Problematyka prawna transferu środków pieniężnych w świetle nowych technologii“, Prawo bankowe 2005 Nr 9 [współautor];
- „Opodatkowanie krótkich wiadomości tekstowych (sms) i wiadomości e-mail jako nowe źródło dochodu budżetu ogólnego UE, referat/wygłoszony/opublikowany w: Финансовое правотворчество и правоприменение в государствах Центральной и Восточной Европы, Международная научно-практическая конференция, Гродно 2006;
- Struktura prawna obrotu papierów wartościowych jako element rozwoju przedsiębiorczości, referat/wygłoszony/opublikowany w: Ogólnopolska konferencja naukowa Przedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, Jurata 2006;
- Opodatkowanie transakcji elektronicznych na tle procesów globalizacji – Konferencja naukowa - referat/wygłoszony/opublikowany - Konferencja Naukowa Strategia Lizbońska a Zarządzanie Wartością (3 edycja), Szwecja 2006;
- Polecenie zapłaty jako forma transferu środków pieniężnych, Gdańskie Studia Prawnicze [współautor], Gdańsk 2007.

Tel.: 37061364334, 502990449
E-mail: rolikas33@wp.pl

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: