Roczne sprawozdanie z działalności Zarządu SNPL za rok 2005

I. Skład osobowy:
1. Na początku 2005 roku do SNPL należały 52 osoby;
2. W ciągu 2005 roku przyjęto kolejnych 7 osób;
3. Na początku 2006 roku SNPL liczył 59 osób;
4. W ciągu roku zostały wydane dwie monografie habilitacyjne przez dr H. Ilgiewicz i dr hab. J. Wołkonowskiego;
5. Pięciu członków SNPL kontynuuje pracę nad monografiami habilitacyjnymi;
6. W listopadzie 2005 roku został zatwierdzony stopień doktora habilitowanego J. Wołkonowskiemu.

II. Skład Zarządu:
Prezes dr hab. Jarosław Wołkonowski;
wiceprezes dr Mirosław Szejbak;
sekretarz dr Barbara Dwilewicz;
skarbnik doc. dr Juliusz Christauskas;
członkowie zarządu: prof. dr hab. Romuald Brazis, dr Alina Grynia, dr hab. Tadeusz Łozowski, dr Jan Mincewicz, dr Wojciech Stankiewicz.

III. Działalność wydawnicza i informacyjna:
1. W roku sprawozdawczym pod auspicjami SNPL ukazał się Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, Rok 2005, Tom 4. Po raz pierwszy otrzymano numer ISSN;
2. W ramach projektu sfinansowanego przez Departament Mniejszości Narodowych i Wychodźstwa RL została utworzona makieta strony internetowej SNPL.

IV. Działalność naukowa:
1. SNPL zorganizował międzynarodową konferencję naukową „Polska mniejszość na Litwie: pierwsze doświadczenia w Unii Europejskiej”, która odbyła się w Wilnie 19 listopada 2005 r.;
2. Członkowie SNPL brali aktywny udział również w innych konferencjach naukowych, jak lokalnych tak i międzynarodowych, wygłaszając referaty na różne tematy (m.in. w Szkole Głównej Handlowej, na Uniwersytecie M. Kopernika w Toruniu, w Akademii Podlaskiej w Siedlcach);
3. SNPL wspólnie z Centrum doskonalenia Wileńskiego Uniwersytetu, zorganizował seminarium dydaktyczne dla pracowników laboratoriów chemicznych, które odbyło się na początku maja 2005 roku w Połądze. Materiały seminarium ukazały się drukiem;
3. SNPL złożyło w lutym 2005roku do Komisji Europejskiej w Brukseli projekt na temat zwiększenia aktywności wyborczej polskiej mniejszości na Litwie. W listopadzie 2005 roku otrzymaliśmy negatywną odpowiedź;
4. Jesienią 2005 roku SNPL złożył sześć projektów o pozyskanie środków finansowych na różne kierunki działalności: dwa do Departamentu Mniejszości Narodowych i Wychodźstwa RL, dwa do Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie i dwa do Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”;
5. W grudniu 2005 roku SNPL przeprowadził kursy komputerowe dla 9 osobowej grupy nauczycieli szkół polskich sfinansowane przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie.

V. Inna działalność:
1. Odbyło się 8 posiedzeń Zarządu SNPL, przyjęto jedno oświadczenie w sprawie incydentu z powodu obrazu w kościele św. Ducha;
2. SNPL składał wieńce i kwiaty na Rossie z okazji polskich świąt narodowych: 3 Maja, 7 lipca, 15 sierpnia i 11 Listopada.

VI. Stan majątkowy:
- W 2005 roku nastąpiło zmniejszenie stanu majątkowego o 144 tys. Lt (sprzedaż mieszkania na ul. Kauno 10a, zgodnie z decyzją udziałowców USPV) czyli o 96 udziałów. Obecnie SNPL dysponuje 791 udziałem USPV.

VII. Finanse:
- Stan na 1 stycznia 2006 roku: w kasie – 676,56Lt; w banku – 655,16Lt; ogółem – 1331,72Lt.


Przyjęto na walnym zebraniu SNPL 10 lutego 2006 roku.
Prezes SNPL
dr hab. Jarosław Wołkonowski, prof. UwB

15-17.10.2021

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: