Archiwum >

Roczne sprawozdanie z działalności Zarządu SNPL za rok 2007

I. Skład osobowy SNPL:
1. W ciągu 2007 roku do SNPL przyjęto 1 osobę, na początku 2008 r. SNPL liczył 62 osoby.
2. Skład Zarządu SNPL (9 osób): bez zmian.

II. Działalność wydawnicza i informacyjna:
1. W roku sprawozdawczym pod auspicjami SNPL jest przygotowywany Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, Rok 2007, Tom 6.
2. W ramach projektu sfinansowanego przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie została uruchomiona strona internetowa SNPL: http://www.snpl.lt Nadal funkcjonuje wcześniejsza strona internetowa przez Departament Mniejszości Narodowych i Wychodźstwa przy rządzie RL http://www.republika.pl/snpl.

III. Działalność naukowa:
1. SNPL zorganizował międzynarodową konferencję naukową nt. „Skutki przystąpienia Litwy do Unii Europejskiej dla mniejszości polskiej: próba podsumowania”, która odbyła się 15 grudnia 2007 r. Członkowie SNPL brali udział również w innych konferencjach naukowych zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych, wygłaszając referaty na różne tematy (m.in. w Szkole Głównej Handlowej i innych).
2. SNPL wspólnie z Centrum Doskonalenia Wileńskiego Uniwersytetu zorganizował seminarium dydaktyczne dla pracowników laboratoriów chemicznych, które odbyło się na początku maja 2007 roku w Połądze. Materiały seminarium ukazały się drukiem.
3. SNPL wspólnie z Centrum Doskonalenia Wileńskiego Uniwersytetu zorganizował trzy szkolenia dla pracowników laboratoriów chemicznych, które odbyło się w maju, listopadzie i grudniu 2007 roku w Wilnie.
4. Trzech członków SNPL (dr Irena Mikłaszewicz, dr Alina Grynia, dr Eugeniusz Wasilewski) kontynuuje pracę nad monografiami habilitacyjnymi.

IV. Inna działalność:
1. 19 czerwca 2007 roku Rząd Litwy przyjął uchwałę Nr 633, w której wyraził zgodę na powołanie filii UwB w Wilnie, 9 sierpnia 2007 roku Ministerstwo Oświaty i Nauki Republiki Litewskiej wydało pozwolenie na prowadzenie studiów na kierunkach Ekonomia i Informatyka.
2. Odbyło się 8 posiedzeń Zarządu SNPL.
3. SNPL wspólnie z Instytutem Ludowym z Danii zorganizowało wyjazd do Danii grupy młodzieży z Litwy na obóz integracyjny poświęcony 50-tej rocznicy Traktatów Rzymskich.
4. SNPL składał wieńce i kwiaty na Rossie z okazji polskich świąt narodowych: 3 Maja, 7 lipca, 15 sierpnia i 11 Listopada.
5. Prezes, wiceprezes i członkowie Zarządu SNPL brali udział w spotkaniach z Premierem RP, Marszałkiem Sejmu RP, posłami Sejmu oraz senatorami Senatu RP.
6. Jesienią 2007 roku SNPL złożył jeden projekt o pozyskanie środków finansowych do Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego.

V. Stan majątkowy i finansowy:
- SNPL dysponowało udziałami w USPV. 15 kwietnia 2008 roku udziałowcy USPV podjęli decyzję o przekazaniu Uniwersytetowi w Białymstoku, na użytek jego Filii w Wilnie, prawa własności na zgromadzone nieruchomości i sprzęt USPV. Proces przekazania tego majątku jest w toku – 23 kwietnia Senat UwB przyjął informację na ten temat. W najbliższych tygodniach ma przybyć do Wilna zespół prawników z UwB w celu przygotowania stosownej umowy na ten temat.
- Stan na 1 stycznia 2008 roku: w kasie – 639,12Lt; w banku – 4473,81Lt; ogółem – 5112,93Lt.


Prezes SNPL
dr hab. Jarosław Wołkonowski, prof. UwB

15-17.10.2021

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: