Archiwum >

Roczne sprawozdanie z działalności Zarządu SNPL za rok 2012

I. Skład osobowy SNPL:
1. Za okres sprawozdawczy z listy członków Stowarzyszenia za niepłacenie przez dłuższy okres składek członkowskich zostało skreślonych 21 osób (Postanowienie zebrania walnego z dn. 11 kwietnia 2012 r.).

2. W roku 2012 przyjęto do Stowarzyszenia 4 nowych członków: dr Jolantę Urbanowicz, dr Lilianę Narkowicz, dr Irenę Fedorowicz, dr Wiesławę Osińską.

3. Na dzień 26 kwietnia 2013 r. na liście Stowarzyszenia było 57 członków.

4. Skład Zarządu SNPL (7 osób): Barbara Dwilewicz, Ryszard Gaidis, Bogusław Grużewski, Henryk Malewski, Mirosław Szejbak, Łukasz Wardyn oraz Brigita Żuromskaite.

II. Działalność wydawnicza i informacyjna:
1. W roku sprawozdawczym SNPL nie prowadził działalności wydawniczej. „Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy“, Rok 2011-2012, Tom 10-11 ma się ukazać  w połowie roku 2013.

2. Wspólnie z Domem Kultury Polskiej w Wilnie  przeprowadzono 4 wykłady otwarte, a z Europejską Fundacją Praw Człowieka zorganizowano 5 szkoleń i jedno spotkanie informacyjne.

3. Ze Stowarzyszeniem Polaków Inżynierów i Techników Litwy w DKP zorganizowano 3 spotkania, w tym z ministrem energetyki Jarosławem Niewierowiczem.

III. Działalność naukowa:
1. SNPL we współpracy z Ambasadą Rzeczpospolitej Polskiej oraz Filią UwB w Wilnie zorganizował 27 września 2012 r.  międzynarodową konferencję naukową z cyklu „Wileńszczyzna wczoraj, dziś, jutro“ na temat „Polacy litewscy czy Polacy na Litwie? Problemy tożsamości narodowej (XIX – XXI w.)” Z odczytami wystąpiło 12 prelegentów z różnych krajów i placówek naukowych. Swoją obecnością konferencję zaszczycili Ambasador RP Pan Janusz Skolimowski oraz Dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie dr. Małgorzata Kasner.

2. Zarząd we współpracy z członkami SNPL przygotował i złożył do Ambasady RP 3 wnioski o wsparcie finansowe konferencji naukowej i  działalności wydawniczej. 

3. Członkowie SNPL (Bogusław Grużewski, Henryka Ilgiewicz, Tadeusz Łozowski, Greta Rudziańska, Halina Turkiewicz) na zaproszenie Centrum Badań Wschodnich przy Ośrodku Badań Naukowych im.Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 14-15 września 2012 r. uczestniczyli w „II Zjeździe Uczonych Polskiego Pochodzenia z Europy Środkowo-Wschodniej“ i brali udział w konferencji ,,Wkład uczonych polskiego pochodzenia w naukę kraju zamieszkania“. B. Grużewski, H. Ilgiewicz uczestniczyli w dyskusji panelowej o dawnych i współczesnych związkach lubelsko-wileńskich, która odbyła się 16 listopada 2012 r. w Lublinie. Dyskusja została zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna w Lublinie, Bibliotekę Uniwersytecką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie oraz Fundację Niepodległości w Lublinie. Patronat honorowy sprawował Prezydent Miasta Lublina  Krzysztof Żuk.
2. W 2012 roku członkowie SNPL brali udział w konferencjach naukowych zarówno  krajowych, jak i międzynarodowych (m.in. w Wilnie, Olsztynie, Warszawie, Wrocławiu, Brukseli).

IV. Inna działalność:
1. W 2012 roku odbyło się 9 posiedzeń Zarządu SNPL, dzięki elektronicznej grupie dyskusyjnej wiele spraw było omawianych przez Zarząd za jej pośrednictwem.

2.SNPL składał kwiaty na Rossie z okazji polskich świąt narodowych: 3 Maja i 11 Listopada.

V. Stan majątkowy i finansowy:
1. Stan majątkowy SNPL na 26 kwietnia 2013 roku przedstawiał się następująco: w kasie – 1060,74Lt; na koncie bankowym – 2617,63Lt;
Ogółem: 3678,37 Lt.
2. W 2012 roku zostały pokryte koszty korzystania z  pokoju nr 206 w DPK za rok 2012 oraz utrzymania strony internetowej.

Prezes SNPL
prof. Bogusław Grużewski

15-17.10.2021

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: