Archiwum -> Dokumenty -> Harmonogram posiedzeń

Harmonogram posiedzeń Zarządu SNPL (maj 2014 – kwiecień 2015)

1. Posiedzenie Zarządu SNPL (21 maja 2014 r. godz. 18.30, DKP)

Zatwierdzenie protokołu posiedzenia zebrania walnego SNPL odbytego w dniu 8 maja 2014 r. (W. Stankiewicz i B. Dwilewicz).

Wybory wiceprezesa Zarządu SNPL, sekretarza naukowego i skarbnika (H. Malewski)

Podział obowiązków i funkcji pomiędzy członków Zarządu SNPL ( H. Malewski).

Przedstawienie rocznego planu działalności Zarządu SNPL (maj 2014 r. – kwiecień 2015 r.), dyskusja nad nim i jego zatwierdzenie (H. Malewski).

Omówienie i detalizacja wytycznych zebrania walnego SNPL z dnia 8 maja 2014 r. na kadencję 2014-2017 (H. Malewski).

2. Posiedzenie Zarządu SNPL (18 czerwca 2014 r. godz. 18.30, DKP)

Zatwierdzenie protokołu  posiedzenia zarządu SNPL odbytego w dniu 21 maja 2014 r. (EK).

Zatwierdzenie strategii i podstawowych kierunków działalności SNPL na  kadencję 2014-2017 (H. Malewski, E. Kuzborska).                                                                                             

Planowanie zebrania walnego na wrzesień (październik) 2014 r. (H. Malewski, W. Stankiewicz, E. Kuzborska).

Zatwierdzenie harmonogramu posiedzeń Zarządu na pierwszy rok kadencji (czerwiec 2014 – kwiecień 2015) (E. Kuzborska).

Wstępna dyskusja o koncepcji  projektu naukowo-badawczego SNPL (B. Grużewski, H. Malewski i inni członkowie SNPL).

Podsumowanie wykonania budżetu konferencji „Rodzinna Europa. Współczesna myśl polityczna a wyzwania XXI wieku” (H. Malewski).

Opracowanie bazy danych publikacji naukowych członków SNPL za rok 2013 (H. Ilgiewicz, Z. Gębołyś).

Poszukiwanie nowych form aktywizacji działalności Stowarzyszenia (W. Stankiewicz i inni członkowie SNPL).

3. Posiedzenie Zarządu SNPL (27 sierpnia 2014 r. godz. 18.30, DKP)

Weryfikacja i wstępna selekcja artykułów naukowych i innych materiałów przewidzianych do druku w tomie 13 Rocznika SNPL – lipiec-sierpień 2014 r. (H. Malewski, B. Dwilewicz, E. Kuzborska).

Opracowanie strategii pozyskiwania wsparcia dla działalności SNPL – czerwiec - lipiec (E. Kuzborska, W. Stankiewicz).

Aktywizacja kontaktów z mediami (przedstawienie strategii) – czerwiec - lipiec (E. Kuzborska, J. Szostakowski, I. Mikłaszewicz).

Opracowanie wzoru Dyplomu Członka Honorowego SNPL oraz  kryteriów i zasad nadawania godności Członka Honorowego  SNPL (H. Ilgiewicz, B. Dwilewicz, H. Malewski).

Tłumaczenie na język polski Statutu SNPL (B. Dwilewicz, E. Kuzborska).

Rekrutacja nowych członków – (B. Dwilewicz, M. Szejbak, K. Łapin i inni członkowie Zarządu).

„Wieczór Prezesów” – opracowanie strategii współpracy SNPL z Filią UwB w Wilnie i z USPV – sierpień-wrzesień 2014 r. (H. Malewski, B. Grużewski, R. Brazis, J. Wołkonowski).

4. Posiedzenie Zarządu SNPL (24 września 2014 r. godz. 18.30, DKP)

Przeprowadzenie zebrania walnego we wrześniu/październiku 2014 r. w celu uzupełnienia składu Zarządu zgodnie z nowym Statutem SNPL oraz przyjęcie opracowanego przez Zarząd programu działalności na lata 2014-2017, określenie wysokości składek, etc. – wrzesień (H. Malewski, W. Stankiewicz, E. Kuzborska i inni członkowie Zarządu).

Redakcja oraz skład i łamanie tomu 13 Rocznika SNPL – wrzesień-listopad 2014 r. (H. Malewski, B. Dwilewicz, K. Łapin, M. Szejbak)

Opracowanie koncepcji (międzynarodowego) interdyscyplinarnego projektu naukowo-badawczego, konsolidującego potencjał naukowy SNPL  (Głównym tematem może być Wileńszczyzna albo szeroko pojmowana  problematyka mniejszości polskiej na Litwie lub w wybranych krajach Europy. Np. „Stan, możliwości i perspektywy rozwoju cywilizacyjnego i kulturowego mniejszości polskiej na Litwie oraz mniejszości litewskiej w Polsce” albo  „Stan i perspektywy rozwoju cywilizacyjnego i kulturowego regionów zwarcie zamieszkanych przez mniejszość polską na Litwie i w Czechach” czy „Oblicza tożsamości narodowej a perspektywy rozwoju cywilizacyjnego i kulturowego mniejszości polskiej oraz mniejszość serbołużycką w Niemczech” etc.) – wrzesień 2014 r. (B. Grużewski, E. Kuzborska, H. Malewski i inni członkowie SNPL).

5. Posiedzenie Zarządu SNPL (22 października 2014 r. godz. 18.30, DKP)

Opracowanie zasad przyznawania nagrody SNPL za najlepszą pracę naukową, projektową lub popularyzatorską w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny dla adepta nauki (członka lub sympatyka SNPL) – wrzesień-październik 2014 r. (H. Ilgiewicz, B. Dwilewicz, E. Kuzborska)..
Opracowanie zasad przyznawania nagrody za najlepszą pracę magisterską lub licencjacką w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny - wrzesień-październik 2014 r. (H. Ilgiewicz, B. Dwilewicz, E. Kuzborska).
Udział w uroczystościach z okazji Narodowego Święta Niepodległości (11 listopada) – listopad (W. Stankiewicz, B. Dwilewicz).

6. Posiedzenie Zarządu SNPL (26 listopada 2014 r. godz. 18.30, DKP)

Aktywizacja członków SNPL do udziału w imprezach organizowanych przez litewskie i polskie instytucje oraz organizacje – (B. Dwilewicz).

7. Posiedzenie Zarządu SNPL (17 grudnia 2014 r. godz. 18.30, DKP)

Wydanie Rocznika (tom 13) SNPL, część zamieszczonych w nim materiałów pochodzi z konferencji zorganizowanej SNPL i PTMP i dotyczy szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny  – grudzień 2014 r. (H. Malewski, B. Dwilewicz, K. Łapin, M. Szejbak).

Zebranie walne (świąteczne) SNPL – grudzień-styczeń (B. Dwilewicz, W. Stankiewicz).

8. Posiedzenie Zarządu SNPL (21 stycznia 2015 r. godz. 18.30, DKP)

Organizacja konkursu na najlepszą pracę naukową, projektową lub popularyzatorską w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny dla adepta nauki (członka lub sympatyka SNPL) i nagłośnienie tej inicjatywy SNPL – styczeń-marzec 2015 r. (H. Ilgiewicz, B. Dwilewicz, E. Kuzborska).

Organizacja konkursu na najlepszą pracę magisterską lub licencjacką w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny i nagłośnienie tej inicjatywy SNPL – styczeń-marzec 2015 r. (H. Ilgiewicz, B. Dwilewicz, E. Kuzborska).

9. Posiedzenie Zarządu SNPL (25 lutego 2015 r. godz. 18.30, DKP)
Poszukiwanie nowych form aktywizacji działalności Stowarzyszenia (W. Stankiewicz, E. Kuzborska i inni członkowie Zarządu).

10. Posiedzenie Zarządu SNPL (18 marca 2015 r. godz. 18.30, DKP)

Opracowanie bazy danych publikacji naukowych  członków SNPL za rok 2014 – marzec 2015 r. (H. Ilgiewicz, Z. Gębołyś).

Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2014 – marzec-kwiecień 2015 r. (H. Malewski, W. Stankiewicz, E. Kuzborska i inni członkowie Zarządu).

Sekretarz naukowy Zarządu SNPL
dr Elżbieta Kuzborska

 

14-16.10.2022

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: