Archiwum -> Działalność w 2012 roku

Szanowni Członkowie SNPL

ukazał się drukiem Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy 2011/2012.

Spis treści:

POLACY LITEWSCY CZY POLACY NA LITWIE? PROBLEMY TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ (XIX–XXI W.): MATERIAŁY KONFERENCYJNE

Jolanta Sikorska-Kulesza: Dzieciństwo i młodość a tożsamość narodowa. Wspomnienia Władysława Zahorskiego

Irena Fedorowicz: Michał Eustachy Brensztejn – patriota polski czy litewski? Rozważania o tożsamości w świetle materiałów archiwalnych

Liliana Narkowicz: Tożsamość narodowo-kulturowa hrabiego Władysława Tyszkiewicza z Landwarowa pod Wilnem

Barbara Pawełko-Czajka: Tożsamość „Polaka litewskiego” w poglądach Michała Römera

Maciej Wojtacki: Idea regionalizmu na łamach prasy polskiej w Wilnie w okresie międzywojennym

Walentyna Krupowies: Dyskurs tożsamościowy w tekstach literackich. Na przykładzie twórczości Czesława Miłosza i Tadeusza Konwickiego

Jolanta Sikorska-Kulesza: Dzieciństwo i młodość a tożsamość narodowa. Wspomnienia Władysława Zahorskiego

ARTYKUŁY I OPRACOWANIA

Jarosław Poteraj: System emerytalny w kraju z grupy BRICS. Przypadek Brazylii

Renata Runiewicz-Jasińska: Zgromadzenie Bałtyckie – trójstronna kooperacja parlamentów państw bałtyckich. Charakterystyka ogólna

RECENZJE

Henryka Ilgiewicz: Związki Lublina i Wilna: Studia i materiały, t. 1. pod redakcją Tomasza Rodziewicza, Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna Oddział w Lublinie, Lublin 2011, 432 ss.

KRONIKA SNPL

Greta Rudziańska: II Zjazd Naukowców Polskiego Pochodzenia z Europy Środkowo-Wschodniej oraz konferencja ,,Wkład uczonych polskiego pochodzenia w naukę kraju zamieszkania”

Lista członków Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy

SYLWETKI CZŁONKÓW SNPL

Elżbieta Kuzborska – dr nauk prawnych

Maciej Marszał – prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, dr hab.

Liliana Narkowicz – dr nauk humanistycznych z zakresu historii, dziennikarka, publicystka, pisarka, historyk

Małgorzata Runiewicz-Wardyn – dr nauk ekonomicznych

Łukasz Wardyn – dr nauk prawnych

IN MEMORIAM: Prof. dr hab. Hipolit Mogilnicki

Dokumenty SNPL

Prezes SNPL prof. B. Grużewski

Międzynarodowa konferencja naukowa

2012-09-27

POLACY LITEWSCY CZY POLACY NA LITWIE?
PROBLEMY TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ
(XIX – XXI w.)

Z cyklu: „Wileńszczyzna wczoraj, dzisiaj, jutro”


Pod patronatem
Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
w Republice Litewskiej
Janusza Skolimowskiego

Pałac Paców (Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej)
Ul. Šv. Jonų 3, Wilno

27 września 2012 r.

PROGRAM

25.09.2012

II Zjazd uczonych polskiego pochodzenia z Europy środkowo-wschodniej oraz konferencja ,,Wkład uczonych polskiego pochodzenia w naukę kraju zamieszkania“

Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Walne zebranie SNPL wybrało nowe władze Stowarzyszenia. Nowy Zarząd SNPL dążąc do uaktywnienia i uatrakcyjnienia działalności Stowarzyszenia i jego członków planuje wypracowanie strategii i priorytetowych kierunków działalności na lata 2011 - 2013.

Efektywne działanie zakłada opracowanie obiektywnej diagnozy o naszych silnych i słabych stronach oraz określenie kilku podstawowych płaszczyzn działania na ten okres. Posłużą temu podjęte przez nas badania ankietowe. Jesteśmy przekonani, że obowiązkiem każdego członka Stowarzyszenia jest nie tylko sumienne wykonywanie obowiązków statutowych, ale też poprzez formułowanie swoich propozycji i oczekiwań, uczestnictwo w planowaniu strategicznym działalności SNPL.

Adres ankiety:

http://pollmill.com/f/ankieta-czlonkow-snpl-nmvbpl3.fullpage

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety najpóźniej do 23 października 2011 r.

Dziękujemy za współpracę!

Zarząd SNPL

Katedra Filologii Polskiej i Dydaktyki

2012-05-30

Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego
ogłasza  konkurs krasomówczy dla społeczności polskiej na Litwie
 Moja mała ojczyzna

Konkurs krasomówczy ma na celu zwrócenie uwagi na doskonalenie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli oraz  kształtowanie szacunku do ziemi ojczystej i jej kultury, rozbudzenie zainteresowania własnym regionem, jego dziejami.

Uczestnikami konkursu  mogą być wszyscy niezależnie od wieku.
więcej >>>

15-17.10.2021

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: