Kronika SNPL >> Imprezy >>

29.08.2015

„Wieczór Prezesów” – odsłona druga

Ważnymi czynnikami charakteryzującymi działalność każdej organizacji pozarządowej są jej ciągłość, aktywność oraz wielostronna wymiana informacji. 29 sierpnia ubiegłego roku z inicjatywy niżej podpisanego odbyło się pierwsze spotkanie obecnego oraz byłych prezesów Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, pod tytułem „Wieczór Prezesów”. Po rocznej przerwie, w dn. 27 sierpnia 2015 roku, w Domu Kultury Polskiej odbyło się drugie spotkanie, mające na celu omówienie podstawowych kierunków i perspektyw działalności Stowarzyszenia oraz aktywizacja współpracy z Filią UwB, USPV oraz z innymi organizacjami pozarządowymi zarówno na Litwie, tak też poza jej granicami.

W spotkaniu uczestniczyło trzech byłych prezesów:

- prof. Romuald Brazis (Prezydent wyższej instytucji użyteczności publicznej Universitas Studiorum Polona Vilnensis),

- prof. Jarosław Wołkonowski (Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego UwB w Wilnie),

- prof. Bogusław Grużewski (Dyrektor  Instytutu Pracy i Badań Społecznych), a także

- obecny prezes Stowarzyszenia prof. Henryk Malewski.

Dwugodzinne spotkanie, które miało charakter swobodnej dyskusji, potwierdziło potrzebę takiej współpracy. Na początku spotkania zebrani złożyli serdeczne gratulacje  Dziekanowi Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie z okazji otwarcia nowego kierunku studiów - „Europeistyka”. Prof. Jarosław Wołkonowski poinformował o problemach, jakie towarzyszyły staraniom otwarcia nowego kierunku studiów na Filii UwB w Wilnie, który musiał być zaakceptowany zarówno przez litewskich, jak też polskich decydentów. Otwarcie tego kierunku, pomimo tradycyjnych celów i zadań, jakie pełnią uczelnie, ma służyć umacnianiu europejskich wartości wśród młodzieży z Wileńszczyzny, a także jej integracji w strukturach społeczeństwa i państwa litewskiego oraz w Unii Europejskiej. Teraz, gdy spełnione zostały wszystkie formalne wymagania dotyczące nowego kierunku studiów, najważniejszą sprawą merytoryczną jest przyjęcie zmotywowanych studentów. Prof. J. Wołkonowski poinformował też zebranych o problemach „lokalowych” Filii UwB w Wilnie – wynajmowane dotyczas pomieszczenia są zbyt ciasne i nie pozwalają na normalne funkcjonowanie uczelni, a tym bardziej na poszerzanie oferty edukacyjnej. Zakup odpowiedniego budynku jest w gestii UwB, który musi otrzymać odpowiednie pozwolenie i finanse od Rządu RP.

Prezes SNPL prof. H. Malewski poinformował zebranych o działalności  Zarządu w drugim roku kadencji oraz realizowaniu planu rocznego. Jedną z najbardziej aktualnych była i nadal pozostaje sprawa wydawania Rocznika SNPL oraz zwiększenia jego „atrakcyjności” poprzez wciągnięcie go do baz danych oraz na listę czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP. Osobą odpowiedzialną za ten kierunek pracy w zarządzie jest dr Mirosław Szejbak, który nawiązał odpowiednie kontakty i poczynił szereg kroków w tym kierunku.

Prof. Romuald Brazis oznajmił, że 4 lipca 2015 r. weszło w życie nowe rozporządzenie MNiSW RP, ustalające termin 15 lipca b.r. na złożenia ankiet aplikacyjnych do oceny czasopism naukowych. Ankietę Studium Vilnense A - czasopisma naukowego USPV - udało się wprowadzić do Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN - portal MNiSW RP) w wyznaczonym terminie. MNiSW przyzna czasopismu dodatkowe punkty, jeżeli wszystkie artykuły opublikowane w latach 2011-2014 zostaną wprowadzone do PBN przed upływem 13 października b.r. Wykonanie tej pracy jest dużym wyzwaniem dla wydawnictwa USPV. Prof. B. Grużewski zaproponował, aby w większym stopniu wykorzystywać w tej dziedzinie współpracę ze studentami Filii UwB.

Następnym tematem dyskusji były konferencje naukowe. Pod egidą SNPL  27 listopada br. odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa o prawach językowych mniejszości narodowych. Osobą odpowiedzialną za organizację tej imprezy naukowej jest dr Elżbieta Kuzborska. Udział w konferencji wezmą wybitni naukowcy z wielu krajów europejskich.

Prof. Bogusław Grużewski wspomniał o swoim udziale, jako przedstawiciela SNPL, w planowanych warsztatach naukowych we Wrocławiu, które są powiązane z otwarciem nowej placówki - Ośrodka Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza na Uniwersytecie Wrocławskim.

Zarząd SNPL postanowił zorganizować w maju 2016 r. międzynarodową konferencję naukową „Mniejszości narodowe – szansą, wyzwaniem czy zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego?”. Prof. R. Brazis zapowiedział zorganizowanie przez USPV w dn. 25-28 czerwca 2016 r. w Wilnie jubileuszowej XX międzynarodowej konferencji „Nauka a jakość życia”. Sprawdzoną praktyką jest organizowanie jej wspólnie z sympozjum SNPL „Wileńszczyzna wczoraj, dziś, jutro”.

Prof. H. Malewski poinformował zebranych również o ogłoszonych przez SNPL konkursach, współpracy międzynarodowej oraz projektach naukowo-badawczych, w których uczestniczy ta instytucja. Interesująca może być współpraca z Towarzystwem Naukowym Płockim, które jest organizacją pozarządową o podobnym profilu, jak i SNPL. Nadal istnieje duży potencjał w rozwijaniu współpracy z Europejską Federacją Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, która planuje rozszerzyć zakres swojej działalności, w tym również poprzez większe zaangażowanie w dziedzinę nauki.

W czasie spotkania zostały poruszone również inne tematy dotyczące sensu stricto działalności naukowej i dydaktycznej, ale także sprawy związane z rolą  Stowarzyszenia w życiu społeczności polskiej na Litwie. Jedną z takich spraw była propozycja Zarządu SNPL o podpisaniu umowy o współpracy z Filią UwB w Wilnie. Dziekan Filii UwB w Wilnie prof. J. Wołkonowski pozytywnie ustosunkował się do tej inicjatywy. Uczestnicy spotkania nie tylko podkreślili celowość organizowania takich spotkań, ale też ich znaczenie praktyczne w konsolidowaniu społeczności naukowej Wileńszczyzny.

Informację przygotował
Prezes Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy
Prof. dr Henryk Malewski

 

14-16.10.2022

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: