Kronika SNPL >> Rozmaitości

9.10.2014

Nowy Statut został zarejestrowany

Zmieniająca się rzeczywistość wymaga od każdej organizacji społecznej odpowiednich zmian nie tylko merytorycznych, ale i formalnych. Latem 2013 roku Zarząd poprzedniej kadencji postanowił zmienić niektóre założenia Statutu SNPL , w którym pewne zmiany zostały wprowadzone w 2008 roku. Nowy projekt został poddany pod ogólną dyskusję członków SNPL i doczekał się kilkudziesięciu propozycji oraz uwag dotyczących zmiany lub redakcji zapisów niektórych jego punktów. Wśród najbardziej aktywnych „recenzentów” należy wymienić Leona Sokołowskiego, Violetę Bolutienė, Ryszarda Burdę, Wiktorię Medelienė oraz członków Zarządu, którzy kilkakrotnie zbierali się i debatowali nad zgłoszonymi poprawkami. Na walnych zebraniach w dn. 24 kwietnia 2014 roku (było nieprawomocne z powodu braku kworum) i 8 maja tegoż roku członkowie SNPL wnieśli jeszcze kilka drobnych zmian, po czym Statut został przyjęty większością głosów (przy dwóch wstrzymujących się). Po notarialnej weryfikacji zgodności tekstu Statutu z ustawodawstwem Republiki Litewskiej w dn. 15 września 2014 roku został on zarejestrowany w Rejestrze osób prawnych.

Zmiany Statutu SNPL dotyczą kilku podstawowych obszarów. W preambule (czyli we wstępie) znalazło się nawiązanie do szczytnych celów i demokratycznych tradycji  założonego w 1906 r. i zarejestrowanego rok później Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie. Podkreśla się też, że Stowarzyszenie, będące organizacją pozarządową kraju Unii Europejskiej, dąży do włączenia się w europejską przestrzeń naukową, w miarę swoich możliwości zachęca swoich członków do nawiązywania międzynarodowych kontaktów naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z polonijnymi organizacjami naukowymi. Współpraca z polskimi placówkami naukowymi nadal pozostaje jednym z priorytetów działalności SNPL.

Mając na uwadze potrzebę stałego odnawiania „kadry kierowniczej“ Stowarzyszenia, wprowadzono obligatoryjne ograniczenie możliwości wybierania prezesa wyłącznie na dwie trzyletnie kadencje z rzędu. Liczbę członków Zarządu zwiększa się z 7 do 9.

Największe zmiany dotyczą nowych kategorii członków. Oprócz zwyczajnych członków Stowarzyszenia, którymi są osoby posiadające stopnie naukowe doktora lub doktora habilitowanego (i które posiadają wszystkie prawa statutowe), będziemy mogli mieć też członków wspierających, członków honorowych i emerytowanych członków. Członkami wspierającymi mogą być młodzi naukowcy uznający Statut SNPL, zajmujący się działalnością naukowo-dydaktyczną, posiadający tytuł magistra i dążący do napisania i obrony pracy doktorskiej. Członkowie wspierający posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków SNPL, z wyjątkiem prawa wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia. Po obronie doktoratu takie osoby automatycznie stają się rzeczywistymi członkami SNPL. Za wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywną działalność wspierającą i promującą SNPL, Zarząd może osobom fizycznym nadać tytuł członka honorowego. Rzeczywisty członek SNPL, ze względów wiekowych lub zdrowotnych nie pracujący zawodowo, mający problemy z realizacją obowiązków statutowych, ale pragnący zachować więź ze Stowarzyszeniem, może się ubiegać o status członka emerytowanego.

Informację przygotował
Prezes Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy
Prof. dr Henryk Malewski

14-16.10.2022

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: