Kierunki działalności na rok 2006

I. Pozyskiwać i przyjmować do SNPL nowych członków, w tym obywateli innych krajów UE;

II. W tym celu dokonać niezbędnych zmian w statucie SNPL;

III. Działalność naukowa:
a) zorganizować w październiku 2005 roku międzynarodową konferencję naukową „Miejsce mniejszości polskiej w społeczeństwie obywatelskim Litwy”;
b) w oparciu o informacje z ankiet opracować harmonogram oraz zorganizować cykliczne odczyty członków SNPL w Domu Kultury Polskiej z różnych dziedzin nauki.

IV. Działalność wydawnicza i informacyjna:
a) przechodząc na współczesną technologię druku, wydać Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy za rok 2006, Tom 5, gdzie znajdą się prace konferencji naukowej „Miejsce mniejszości polskiej w społeczeństwie obywatelskim Litwy”, sylwetki członków SNPL (V część), recenzje oraz kronika SNPL;
b) wypełnienie informacją opracowanej makiety strony internetowej SNPL;
c) zorganizowanie spotkania okrągłego stołu z instytucjami samorządu terytorialnego, instytucjami państwowymi, organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicielami polskich mediów na temat nawiązania współpracy i poszukiwania możliwości podjęcia wspólnych działań w rozwiązywaniu problemów społeczności polskiej na Litwie.

V. Inna działalność:
a) wspierać merytorycznie i organizacyjnie prace przygotowawcze w celu powołania w Wilnie filii Uniwersytetu w Białymstoku;
b) propagować studia habilitacyjne wśród członków SNPL;
c) zwrócenie się do Konsulatu Generalnego RP w Wilnie o wsparcie finansowe konferencji „Miejsce mniejszości polskiej w społeczeństwie obywatelskim Litwy” i wydania Rocznika Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, Rok 2006, Tom 5, w wysokości 4000 Lt;
d) nawiązać ścisłą współpracę z Instytuten Polskim w Wilnie;
e) nawiązywanie kontaktów z innymi organizacjami za granicą o podobnym charakterze działalności, promowanie osiągnięć członków SNPL w międzynarodowym środowisku naukowym.

VI. Finanse:
1. Zdyscyplinować członków Stowarzyszenia w kwestii płacenia składek członkowskich;
2. Pozyskiwanie sponsorów i współorganizatorów działalności SNPL.


Przyjęto na walnym zebraniu SNPL 10 lutego 2006 roku.
Prezes SNPL
dr hab. Jarosław Wołkonowski, prof. UwB

15-17.10.2021

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: