Kierunki działalności na rok 2007

I. Pozyskiwanie i przyjmowanie nowych członków do SNPL, w tym obywateli innych krajów UE;

II. Dokonanie zmian w statucie SNPL;

III. Działalność naukowa:
a) zorganizowanie w październiku 2007 roku międzynarodowej konferencji naukowej nt. „Zmiany w sytuacji polskiej mniejszości na Litwie po wstąpieniu do UE”;
b) organizowanie cyklicznych odczytów z różnych dziedzin nauki wygłaszanych przez członków SNPL w Domu Kultury Polskiej.

IV. Działalność wydawnicza i informacyjna:
a) wydanie z zastosowaniem nowoczesnej technologii Rocznika Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, Rok 2007, Tom 6, gdzie znajdą się referaty z konferencji naukowej nt. „Zmiany w sytuacji polskiej mniejszości na Litwie po wstąpieniu do UE”, sylwetki członków SNPL (część VI), recenzje oraz kronika SNPL;
b) uzupełnianie strony internetowej SNPL: http://www.republika.pl/snpl
c) zorganizowanie okrągłego stołu z udziałem przedstawicieli samorządów terytorialnych, instytucji państwowych, organizacji pozarządowych oraz polskich mediów w celu nawiązania współpracy, która umożliwi podejmownie wspólnych działań zmierzających do rozwiązywania problemów społeczności polskiej na Litwie.

V. Inna działalność:
a) merytoryczne i organizacyjne wspieranie prac przygotowawczych mających na celu powołanie w Wilnie filii Uniwersytetu w Białymstoku;
b) propagowanie studiów habilitacyjnych wśród członków SNPL;
c) urozmaicanie strony internetowej SNPL: http://www.republika.pl/snpl
d) zwrócenie się do Konsulatu Generalnego RP w Wilnie z prośbą o wsparcie finansowe konferencji nt. „Zmiany w sytuacji polskiej mniejszości na Litwie po wstąpieniu do UE” i wydania Rocznika Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, Rok 2007, Tom 6, w wysokości 4000 Lt;
e) nawiązanie ścisłej współpracy z Instytutem Polskim w Wilnie;
f) nawiązywanie kontaktów z organizacjami za granicą o podobnym charakterze działalności, promowanie osiągnięć członków SNPL w międzynarodowym środowisku naukowym.

VI. Finanse:
1. Zdyscyplinowanie członków Stowarzyszenia w zakresie opłacania składek członkowskich;
2. Pozyskiwanie sponsorów i współorganizatorów działalności SNPL.


Przyjęto na walnym zebraniu SNPL 27 kwietnia 2007 roku.
Prezes SNPL
dr hab. Jarosław Wołkonowski, prof. UwB

15-17.10.2021

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: