Propozycje do programu wyborczego AWPL

Propozycje Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy do programu Akcji Wyborczej Polaków na Litwie na wybory samorządowe 25 lutego 2007 r.
W związku z zaproszeniem przedstawiciela Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy (dalej SNPL) przez AWPL do omówienia programu na wybory samorządowe zgłaszamy następujące propozycje:

1. Wszyscy radni AWPL w swej działalności powinni przede wszystkim kierować się troską o poprawę jakości życia mieszkańców Wileńszczyzny. Nastąpić ma to przez ciągłe finansowanie infrastruktury tego regionu (gazyfikacja, elektryfikacja, poprawa fatalnego stanu dróg wewnętrznych, telefonizacji, komputeryzacji), zwrotu nieruchomości prawowitym właścicielom, szersze udostępnienie usług służby zdrowia, zapewnienie mieszkańcom możliwości pisowni imion i nazwisk w polskim języku;

2. Uważamy, że kandydaci na radnych z listy wyborczej AWPL, którym wyrazimy swoje poparcie, powinni spełniać następujące wymagania: a) posiadać wyższe wykształcenie z kierunku zgodnego z pełnionymi funkcjami;
b) nie mogą legitymować się w przeszłości przynależnością do partii komunistycznej;
c) wspierać sprawy społeczności polskiej na Litwie własnym przykładem, między innymi poprzez kierowanie własnych dzieci do szkół polskich, a nie litewskich czy rosyjskich.

3. SNPL odnotowuje fakt ignorowania przez radnych AWPL prób nawiązania współpracy między naszymi organizacjami:
· Pięciokrotnie zapraszaliśmy przedstawicieli AWPL i samorządów do wzięcia udziału w naszych konferencjach naukowych na których omawiamy problemy mieszkańców Wileńszczyzny. Żadna z tych imprez nie została zaszczycona obecnością przedstawicieli władz lokalnych, co jest nie do przyjęcia;
· W 2005 roku prosiliśmy samorządy rej. wileńskiego i solecznickiego o wypełnienie ankiety statystycznej dotyczącej stanu socjalnego, demograficznego, ekonomicznego i kulturalnego każdego z rejonów. Do dziś dnia nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi, a minęło niemal półtora roku. Prosimy o wypełnienie jej teraz.

4. Brak jakiejkolwiek sprawozdawczości na stronach internetowych samorządów rejonowych pozbawia wyborców możliwości oceny pracy radnych, samorządów i gmin. Proponujemy usprawnić zamieszczanie informacji w języku polskim na stronach internetowych obu rejonów.

5. Odnotowujemy spadek liczby uczniów w szkołach polskich średnio o 1000 rocznie (z 22 tys. w 2000 r. do 17 tys. obecnie), co grozi likwidacją szkolnictwa polskiego w przyszłości. Proponujemy by AWPL opracowała konkretny program działań skierowanych na odbudowanie zaufania do szkolnictwa polskiego zarówno wśród rodziców, jak i dzieci.


Propozycje zostały przyjęte przez Zarząd SNPL 15 stycznia 2007 roku.
Prezes SNPL
dr hab. Jarosław Wołkonowski, prof. UwB

15-17.10.2021

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: