Uchwały walnego zebrania SNPL z dnia 9 maja 2008 roku

1. Uchwała w sprawie powołania filii UwB w Wilnie

Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy wyraża swoją radość i podziękowanie władzom Rzeczypospolitej Polski i Republiki Litewskiej za pozwolenia na otwarcie filii Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku. Jesteśmy wdzięczni za zrozumienie i pozytywne ustosunkowanie się do tej naszej wspólnej inicjatywy przez czynniki polityczne Litwy i Polski oraz władze Rektorskie Uniwersytetu w Białymstoku. Jednocześnie gorąco apelujemy o znalezienie możliwości rozwiązania kwestii lokalowej dla filii.

Przyjęto większością głosów na walnym zebraniu SNPL 9 maja 2008 roku.
Prezes SNPL
dr hab. Jarosław Wołkonowski, prof. UwB
2. Uchwała w sprawie stanowiska SNPL o przekazaniu nieruchomości przy ul. Makowej 22 dla Uniwersytetu w Białymstoku na użytek Filii w Wilnie

Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy wyraża zadowolenie i podziękowanie z podjętej decyzji z dnia 15 kwietnia 2008 roku przez Zgromadzenie udziałowców Universitas Studiorum Polona Vilnensis „o przekazaniu Uniwersytetowi w Białymstoku, na użytek jego Filii w Wilnie, prawa własności na zgromadzone nieruchomości i sprzęt”. Jesteśmy przekonani, że ta decyzja udziałowców USPV jest słuszna, na czasie i zgodna z przeznaczeniem oraz celem jakie miało Universitas Studiorum Polona Vilnensis.

Przyjęto większością głosów na walnym zebraniu SNPL 9 maja 2008 roku.
Prezes SNPL
dr hab. Jarosław Wołkonowski, prof. UwB
3. Uchwała w sprawie pisowni nazwisk i dwujęzycznego nazewnictwa ulic i miejscowości

Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy popiera projekt o pisowni nazwisk i imion w pisowni oryginalnej w języku polskim (na życzenie obywatela Litwy) w dokumentach Republiki Litewskiej złożony przez Rząd Litwy do Sejmu RL. Ustawa ta jest zgodna z artykułem 11 p.1. Konwencji Ramowej o ochronie mniejszości narodowych, którą Sejm Litwy ratyfikował 1 lipca 2000 roku. Cieszy nas, że mniejszość litewska w Polsce z tego prawa korzysta już od kilku lat, zaś od 25 maja 2006 roku w gminie Puńsk język litewski uzyskał status języka pomocniczego. Oczekujemy na takie rozwiązania dla mniejszości polskiej przez władze Litwy.

Wyrażamy niezadowolenie z powodu zakazu i eskalacji napięcia na tle polskiego nazewnictwa ulic w miejscowościach, w których zamieszkuje mniejszość polska. Artykuł 11 p. 3 Konwencji Ramowej o ochronie mniejszości narodowych zezwala na podwójne nazewnictwo ulic i miejscowości w rejonach zamieszkałych przez mniejszość polską na Litwie. Władze Litwy (rząd i Sejm) powinne jak najsybciej przyjąć akty wykonawcze, zgodne z w/w Konwencją, które pozwolą w cywilizowany sposób rozwiązać ten problem. Mniejszość litewska w gminie Puńsk wystąpiła z wnioskiem o podwójne nazewnictwo ulic i miejscowości w tej gminie i mamy nadzieję, że problem ten rozwiązany tam zostanie zgodnie z duchem Konwencji Ramowej o ochronie mniejszości narodowych.

Przyjęto większością głosów na walnym zebraniu SNPL 9 maja 2008 roku.
Prezes SNPL
dr hab. Jarosław Wołkonowski, prof. UwB
4. Uchwała w sprawie nowelizacji ustawy „O nauce i studiach” RL

SNPL ocenia, że nowy projekt ustawy „O nauce i studiach” (http://www.smm.lt/docs/d_panele/MSI_2007-11-06%20siunciamas.pdf), zgłoszony przez Rząd Litwy pogarsza istniejącą sytuację prowadzenia działalności filii zagranicznych uczelni na Litwie, nakłada bowiem nowe ograniczenia na działalność (akredytacja przynajmniej co 6 lat), daje możliwość ingerencji Centrum Oceny Jakości Studiów w działalność filii oraz stwarza sytuacje, które będą oceniane różnie przez zainteresowane strony.

Przyjęto większością głosów na walnym zebraniu SNPL 9 maja 2008 roku.
Prezes SNPL
dr hab. Jarosław Wołkonowski, prof. UwB


15-17.10.2021

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: