Kronika SNPL >> Zebrania walne >>

Protokół
Walnego Zebrania Członków  Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy z dnia 12 grudnia 2014 r.

Obecni: 26 członków zwyczajnych.

11 członków wzięło udział w głosowaniu zdalnym (korespondencyjnym).

Prezes Henryk Malewski zaproponował na przewodniczącego zebrania kandydaturę prof. dra Wojciecha Stankiewicza, na  sekretarza  –  dr Elżbiety Kuzborskiej. Wymienione kandydatury Walne Zebranie poparło jednogłośnie.

Porządek  obrad  został  przegłosowany  jednogłośnie:

  1. Otwarcie zebrania walnego i wybory jego przewodniczącego i sekretarza.
  2. Przyjęcie porządku dziennego Walnego Zebrania.
  3. Informacja Prezesa SNPL prof. dra Henryka Malewskiego o działalności  Zarządu SNPL w okresie maj – grudzień 2014 r.
  4. Wybory uzupełniające do Zarządu SNPL w związku ze zmianami w Statucie SNPL.
  5. Prezentacja Rocznika SNPL.
  6. Ustalenie wielkości składki członkowskiej dla członków zwyczajnych, członków wspierających i seniorów (członków emerytowanych).
  7. Zarys i podstawowe kierunki działalności SNPL na nową kadencję (maj 2014 r. – kwiecień 2017 r.).
  8. Ratyfikacja przystąpienia SNPL do Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.
  9. Sprawy wniesione.

 

Przebieg posiedzenia:

Prezes prof. Henryk Malewski poinformował zebranych o realizacji planu rocznego, działalności Zarządu SNPL, aktywności Stowarzyszenia za okres maj-grudzień 2014 oraz o przyszłych kierunkach działalności Stowarzyszenia, zaznaczając, że szczególną uwagę należy skoncentrować na pracy naukowo-badawczej, promowaniu nauki oraz wspieraniu młodych adeptów nauki z Wileńszczyzny. H. Malewski poinformował zebranych o zmianach w statucie SNPL, który wszedł w życie 15 września 2014 r. po jego rejestracji w Centrum Rejestru Osób Prawnych RL. Mówił o poczynionych krokach mających na celu nadanie „Rocznikowi” statusu punktowanego pisma naukowego, podsumował budżet konferencji „Rodzinna Europa”. Prezes podziękował wszystkim osobom wspierającym SNPL i wyraził zadowolenie z faktu, że w 2014 r. na konto SNPL z tytułu odprowadzonego przez osoby fizyczne 2% podatku dochodowego wpłynęło 1600 LTL.

Następnie, zgodnie ze zmianami w Statucie SNPL, przeprowadzono wybory uzupełniające do Zarządu. Walne Zebranie jednogłośnie na członków Komisji Skrutacyjnej wybrało: dra Stanisława Majewskiego, dr Gretę Rudziańską,  dr Halinę Turkiewicz. Zarząd zaproponował na listę kandydatów w wyborach uzupełniających wciągnąć kandydatury dr Ireny Mikłaszewicz i dra Mirosława Szejbaka. Innych propozycji, w tym i w biuletynach, które przesłały osoby głosujące korespondencyjnie (zdalnie), nie było. Komisja Skrutacyjna przygotowała biuletyny do tajnego głosowania z nazwiskami dr I. Mikłaszewicz i dra M. Szejbaka. Rozdano 26 biuletynów (11 osób głosowało zdalnie). Po przeliczeniu głosów, uwzględniając głosy 11 osób, które głosowały korespondencyjnie (zdalnie), na dra Mirosława Szejbaka oddano 36 głosów (na jednym biuletynie zostało wpisane nazwisko dra S. Majewskiego), a na dr Irenę Mikłaszewicz oddano 37 głosów. Walne Zebranie jednogłośnie zatwierdziło protokół komisji skrutacyjnej. W wyborach uzupełniających wybrano do Zarządu dwóch nowych członków – dr Irenę Mikłaszewicz i dra Mirosława Szejbaka (liczba członków Zarządu wzrosła do 9). Członkami Zarządu SNPL są: doc. dr Barbara Dwilewicz, prof. dr Bogusław Grużewski, dr hab. Henryka Ilgiewicz, dr Elżbieta Kuzborska, prof. dr Henryk Malewski, doc. dr Irena Mikłaszewicz, doc. dr Krystyna Moroz-Łapin, prof. dr Wojciech Stankiewicz, dr Mirosław Szejbak. Skarbnik – dr Katarzyna Miksza.

Doc. dr Barbara Dwilewicz dokonała prezentacji kolejnego tomu „Rocznika SNPL” (tom 13/14, 2014), którego główną część stanowią artykuły opracowane na podstawie referatów wygłoszonych na międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez SNPL i Polskie Towarzystwo Myśli Politycznej pt. Rodzinna Europa. Europejska myśl polityczna a wyzwania XXI wieku (9-11 kwietnia 2014 r., Wilno). B. Dwilewicz podkreśliła, że powołanie międzynarodowej Rady Naukowej (jej skład został zamieszczony w „Roczniku”) ma się przyczynić do podniesienia poziomu merytorycznego wydawnictwa, zwiększenia zasięgu jego oddziaływania, nawiązania kontaktów z innymi ośrodkami naukowo-badawczymi. Zarząd planuje  w przyszłości zamieszczać i udostępniać artykuły naukowe i inne materiały „Rocznika” również w formie elektronicznej.
W związku ze zmianami statutowymi oraz wprowadzeniem na Litwie europejskiej waluty Zarząd zaproponował wprowadzenie zmian w opłacaniu składek członkowskich. Zebranie Walne poparło propozycję Zarządu i ustaliło następującą wysokość składki członkowskiej: członek zwyczajny – 10 euro; członek stowarzyszony – 5 euro; senior (członek emerytowany) – 1 euro. Zebranie przez aklamację przyjęło tę uchwałę.

Dr Elżbieta Kuzborska przedstawiła podstawowe kierunki działalności SNPL na okres maj 2014 - kwiecień 2017 (Zarys działalności Zarządu na obecną kadencję był przegłosowany na Zarządzie i jest zamieszczony na stronie internetowej SNPL). Podstawowymi kierunkami działalności Stowarzyszenia pozostają: realizacja celów statutowych, aktywizacja działalności naukowej, udział w projektach naukowo-badawczych, organizacja konferencji naukowych, regularne wydawanie „Rocznika SNPL”, współpraca międzynarodowa, propagowanie nauki i popieranie młodych adeptów wybierających ścieżkę naukową. Zebranie jednogłośnie poparło podstawowe kierunki działalności Stowarzyszenia na kadencję.  

Prof. dr B. Grużewski zaprezentował działalność EFPSNT, zaznaczając, że przystąpienie SNPL do Federacji oznacza wejście na poziom europejski. Głos zabrał S. Majewski, podkreślając aktywność naszych inżynierów i techników, którym członkostwo w EFPSNT daje nowe możliwości rozwoju. Zebranie Walne jednogłośnie ratyfikowało przystąpienie SNPL do Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.

Zarząd podczas obrad  Walnego Zebrania na członka zwyczajnego SNPL przyjął  wybitnego naukowca prof. dra hab. Zbigniewa Oziewicza. Głosowano:  „za” – jednogłośnie.

Zarząd SNPL jednogłośnie wybrał dr Katarzynę Mikszę na skarbnika SNPL.

Przewodniczący zebrania walnegoprof. dr Wojciech Stankiewicz
Sekretarz zebrania walnego dr Elżbieta Kuzborska

14-16.10.2022

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: