O SNPL > Lista członków SNPL >

HENRYKA ILGIEWICZ

Historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych.

foto

Urodziła się 26 XII 1949 r. we wsi Zabelinie rej. malackiego. W roku 1968 ukończyła Szkołę Średnią w Janiszkach, w latach 1968-1973 studiowała historię w Instytucie Pedagogicznym w Wilnie (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny). Po ukończeniu studiów pracowała jako nauczycielka historii w Szkole Średniej w Ejszyszkach. W latach 1977-2002 pracowała w Instytucie Filozofii i Socjologii Litewskiej Akademii Nauk, w latach 2002-2009 – w Instytucie Kultury, Filozofii i Sztuki Obecnie jest starszym pracownikiem naukowym Instytutu Badań Kultury Litwy (Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lithuanian Culture Research Institute). W latach 1991-1992 odbyła studia doktoranckie w Instytucie Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii uzyskała w 1992 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: Chrystianizacja Litwy w świetle dotychczasowych badań, stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii – w 2007 r. na podstawie rozprawy pt.: Wileńskie towarzystwa i instytucje naukowe w XIX wieku oraz wyniku kolokwium habilitacyjnego. Tematyka prowadzonych badań naukowych: Wileńskie towarzystwa i instytucje naukowe w XIX - pierwszej połowie XX wieku; Ochrona dziedzictwa narodowego w Wilnie w końcu XIX- pierwszej połowie XX wieku.

Opublikowała książki 1. Wileńskie towarzystwa i instytucje naukowe w XIX wieku, Toruń: Wyd. Adama Marszałka, 2005, 480 ss., il.; 2. Societates Academicae Vilnenses: Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Wilnie (1907 – 1939) i jego poprzednicy, Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2008, 668 ss., il. oraz szereg artykułów w różnych czasopismach naukowych i opracowaniach, wydanych w Litwie i zagranicą. Członkini Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie.

Lista publikacji za lata 2017-2021

Miejsce zamieszkania: Žemynos 17-58, 2022 Vilnius, Lithuania.
Tel.: +370 5 2479045 lub +370 682 78543
E-mail: ilgiewicz@mail.ru

14-16.10.2022

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: