O SNPL > Lista członków SNPL >

Kamil Pecela

dr nauk nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, tłumacz literatury litewskiej

foto Kamil Pecela jest literaturoznawcą, tłumaczem, poetą i publicystą. Urodził się w 1984 r. na Opolsz-czyźnie. Jest absolwentem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie obronił roz-prawę doktorską pt. Twórczość Rafała Mackie-wicza (Rapolasa Mackonisa) i życie literackie Wilna lat międzywojennych. Otrzymał za nią III Nagrodę im. Juliusza Bardacha za 2015 r., przyz-nawaną przez Instytut Wielkiego Księstwa Litew-skiego w Kownie (lit. Lietuvos Didžiosios Kunigai-kštystės Institutas).

Był stypendystą rządu litewskiego (stypendium im. Kazimierasa Būgi), uczestnikiem programów realizowanych przez Instytut Kultury Litwy (lit. Lietuvos kultūros institutas) i Związek Pisarzy Litwy (lit. Lietuvos rašytojų sąjunga). Tłumacz literatury litewskiej nagrodzony w 2019 r. dyplomem honorowym Instytutu Kultury Litwy. Członek Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Tłumaczył m. in. utwo-ry Tomasa Venclovy, Leonidasa Donskisa, Aleksandrasa Štromasa, Ričardasa Gavelisa, Herkusa Kunčiusa, Dalii Grinkevičiūtė, a także przewodniki archite-ktoniczne po Wilnie i Kownie. Promuje kulturę litewską w Polsce za pośred-nictwem kanału „Kultura Litwy” w mediach społecznościowych. Jest mężem wilnianki, dr Małgorzaty Stefanowicz-Peceli.
14-16.10.2022

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: