O SNPL > Lista członków SNPL >

Renata Boris

foto dr nauk technicznych  w zakresie inżynierii materiałoweji.

Renata Boris urodziła się 4 listopada 1986 r. w Wilnie. Jest inżynierem budow-nictwa, zatrudniona w Instytucie Mate-riałów Budowlanych Wileńskiego Uniwer-sytetu Technicznego im. Giedymina na etacie starszego naukowca w zakresie inżynierii materiałowej. W latach 2005– 2011 studiowała na Wydziale Budowni-ctwa tej uczelni. W latach 2012–2016 była doktorantką na Wydziale Budown-ictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, tu też odbywała staż naukowy, podczas którego badała materiały ogniotwałe oraz ich nadzwyczajną mikrostrukturę i odporność na alkalia. W 2016 r. na Uni-wersytecie Technicznym im. Giedymina obroniła rozprawę doktorską pt. „Badania struktury i właściwości betonu og­niotrwałego o średniej zawartości cementu”. W 2017 r. została laureatką nagrody za najlepszą pracę doktorską w dziedzinie nauk technologicznych na Litwie za 2016 r., nagrodę odebrała z rąk Prezydenta Republiki Litewskiej Pani Dali Grybauskaitė.

Uczestniczyła jako współautorka referatów i prezentacji w wielu międzynarodowych konferencjach naukowych na Litwie i w takich krajach, jak: Estonia, Łotwa, Polska, Włochy, Portugalia, Rosja, Białoruś. Jest współautorką ponad 50 publikacji naukowych (19 publikacji naukowych ze wskaźnikiem Impact Factor (IF) w czasopismach z listy filadelfijskiej) i 1 patentu litewskiego (w dziedzinie spoiw ogniotrwałych i nieformowanych materiałów ogniotrwałych).

Obecnie pracuje w dziedzinie badań nad materiałami budowlanymi w tym materiałami ogniotrwałymi, spoiwami i kompozytami ogniotrwałymi, tworzeniem się ich mikrostruktury i nanostruktury, a także dyfrakcją rentgenowską i analizą termiczną korozją materiałów ogniotrwałych, właściwościami fizyko-mechanicznymi materiałów ogniotrwałych i innych materiałów budowlanych.

Od 2013 r. aktywnie uczestniczy w różnych projektach naukowych, krajowych i międzynarodowych. Obecnie jest podstawowym wykonawcą 4 projektów naukowych na lata 2019–2022 (w tym jednego projektu międzynarodowego).

14-16.10.2022

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: