O SNPL > Lista członków SNPL >

Renata Karpicz

dr nauk przyrodniczych

Foto W latach 1990–1995 studiowała na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Wileńskiego. Po ukończeniu studiów rozpoczęła studia doktoranckie w Instytucie Fizyki w Wilnie. Pracę doktorską pod tytułem „Wpływ izofor-macji konformacyjnej i tautomerycznej na relaksację wzbudzenia cząsteczek organicznych” obroniła w ro-ku 2001. W latach 2006–2007 odbyła staż na Uni-wersytecie Jagiellońskim w Instytucie Fizyki w Kra-kowie. Obecnie pracuje w Centrum Nauk Fizycznych i Technologicznych w dziedzinie spektroskopii cząs-teczek organicznych, bada zjawiska relaksacji ultra-dźwiękowej w organicznych strukturach molekular-nych. Od roku 2010 pracuje na stanowisku starszego pracownika naukowego.

Główne kierunki badań: charakterystyka spektroskopowa materiałów organicznych i nieorganicznych; ultraszybkie procesy relaksacji wzbudzenia w organicznych związkach molekularnych; izomeryzacja molekularna, tauto-meryzacja, procesy transferu ładunku; generowanie nośników ładunku w półprzewodnikach organicznych.

Była realizatorem wielu międzynarodowych projektów, takich jak 5FP, 6FP, 7FP Maria Curie, COST oraz litewskich projektów naukowych.

Lista publikacji

14-16.10.2022

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: