Zmiany 27 kwietnia 2007r. w statucie SNPL

Zmiany w Statucie przyjęte na zebraniu SNPL 27 kwietnia 2007 roku: (tekst w j. litewskim Statutu, tekst w j. polskim Statutu) propozycje do Statutu SNPL

I.Bendrieji nuostatai
4. Draugijos buveinė: Vilnius, Aguonų 22 03202 Vilnius, Naugarduko 76, kab. 206.
I. Założenia ogólne
4. Siedziba Stowarzyszenia: Wilno, ul. Aguonų 22 03202 Wilno, Naugarduko 76, kab. 206.

III. Draugijos nariai
1. Draugijos nariu gali tapti kiekvienas Lietuvos Respublikos mokslininkas, LR pilietis, dirbantis pasirinktoje mokslo ar meno srityje turintis daktaro arba habilituoto daktaro mokslinį laipsnį.
III. Czonkowie Stowarzyszenia
1. Członkiem Stowarzyszenia może być każdy naukowiec Litewskiej Republiki, obywatel LR, pracujący w wybranej dziedzinie nauki i sztuki posiadający stopień doktora lub doktora habilitowanego.

V. Draugijos valdymas
.....
2. Aukščiausias Draugijos organas yra jos narių Visuotinis susirinkimas, kuris sušaukiamas mažiausiai kartą per metus. Susirinkimą šaukia Valdyba. Visuotinis susirinkimas turi sprendimo teisę, jei jame dalyvauja paprasta dauguma narių. Nutarimai priimami paprasta balsų dauguma. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, turi būti šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausymais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo Draugijos narių. Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujantys nariai registruojami pasirašytinai registravimo sąraše, kuri pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Narys, nedalyvaujantis visuotiniame susirinkime, bet susipažinęs su darbotvarke bei nutarimo projektu, gali raštu pranešti visuotiniam narių susirinkimui, ar jis yra už, ar prieš. Šis pranešimas įskaitomas į susirinkimo kvorumą, taip pat į balsavimo rezultatus, bet tik to klausymu, už kurį narys balsavo raštu. Siunčiamas pranešimas turi būti pažymetas Draugijos antspaudu.
V. Zarządzanie Stowarzyszeniem
.....
2. Najwyższy organ zarządzania Stowarzyszenia – walne zgromadzenie członków, zwoływane co najmniej raz do roku. Zarząd zwołuje zebranie. Walne zgromadzenie posiada prawo decyzji, jeżeli w nim uczestniczy zwykła większość członków Stowarzyszenia. Decyzje są podejmowane zwykłą większością głosów. Jeżeli na walnym zebraniu nie ma kworum, to powinno być zwołane powtórne walne zebranie, mające prawo przyjąć decyzje w sprawach, które były na porządku dziennym zebrania, które się nie odbyło, nie ważne, ilu członków Stowarzyszenia uczestniczyło w tym powtórnym zebraniu. Członkowie Stowarzyszenia, uczestniczące w walnym zebraniu są rejestrowani na liście rejestracji, którą podpisuje przewodniczący zebrania i sekretarz. Członkowie, nie uczestniczące w zebraniu, ale którzy zapoznali się z porządkiem dziennym i projektem uchwał, mogą zgłosić na piśmie dla walnego zebrania, czy są za, czy przeciw. To pisemne zgłoszenie wliczane jest w kworum zebrania, jak również do wyników głosowania, ale tylko do tego pytania, za który członek Stowarzyszenia głosuje na piśmie. Pisemne zgłoszenie powinno zawierać pieczęć Stowarzyszenia.

VIII. Draugijos turtas ir teisinė padėtis
.....
3. Lėšų panaudojimas kas ketvirtį vieną kartą per metus tikrina Revizijos Komisija ir informuoja Valdybą. Revizijos Komisija kasmet atsiskaito Visuotiniam Susirinkimui. VIII. Majątek Stowarzyszenia i status prawny
.....
3. Komisja Rewizyjna sprawdza wykorzystanie środków każdy kwartał jeden raz do roku i informuje Zarząd. Komisja Rewizyjna co roku rozlicza się przed Walnym Zgromadzeniem.


Przyjęto na walnym zebraniu SNPL 27 kwietnia 2007 roku.
Prezes SNPL
dr hab. Jarosław Wołkonowski, prof. UwB

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: